Podmínky užívání stránek

Podmínky užívání stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek je Tomáš Hubálek, se sídlem Kozmická 16, 74792 Háj ve Slezsku, IČ 00955574 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek http://www.befashion.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky http://www.befashion.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek http://www.befashion.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

•    zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových 
     stránek, http://www.befashion.cz nebo je jinak zneužívat
•    zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
•    využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv
•    zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
•    vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet
      jiných uživatelů
•    pokoušet se získat přístup k těm částem stránek http://www.befashion.cz, které jsou vyloučeny z
      používání veřejnosti
•    šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky


Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových http://www.befashion.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek http://www.befashion.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek http://internetových www.befashion.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek http://www.befashion.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na http://www.befashion.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 8. 2020.